top of page

Algemene voorwaarden

ORANGE_5.png

Artikel 1: Organisator

 

Deze wedstrijd wordt aangeboden door het bedrijf CENTURY 21 BENELUX NV (hierna "de Organisator" genoemd), geregistreerd bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer BE0451.724.941 en met maatschappelijke zetel te Drève Richelle 161B, 1410 Waterloo.

Op geen enkele manier kan een franchisenemer van het netwerk worden beschouwd als de organisator van deze wedstrijd.

De wedstrijd zal plaatsvinden onder de hieronder beschreven voorwaarden.

 

Artikel 2: Acceptatie van de algemene voorwaarden

 

Deelname aan deze wedstrijd impliceert kennisneming en volledige aanvaarding van de algemene voorwaarden door de deelnemers en de toepassing ervan door de Organisator.

 

Artikel 3: Duur

 

De wedstrijd begint op 1 april 2023 en eindigt op 31 december 2023 om middernacht.

De Organisator behoudt zich het recht voor de duur van de wedstrijd te wijzigen overeenkomstig artikel 12.

 

Artikel 4: Toegangsvoorwaarden

 

Deelname aan de wedstrijd staat open voor elke meerderjarige natuurlijke persoon die in België woont en in haar hoedanigheid van verkoper van een onroerend goed gelegen in België, een verkoopcompromis heeft ondertekend met tussenkomst van een vastgoedagentschap gevestigd op het Belgische grondgebied, dat deel uitmaakt van het CENTURY 21-netwerk (hierna “de deelnemer”). Wordt beschouwd als een verkoopcompromis dat met de tussenkomst van een dergelijk agentschap is ondertekend, de natuurlijke persoon die eerder met dit agentschap een bemiddelingsovereenkomst heeft ondertekend om dit onroerend goed te verkopen. Het te koop aangeboden onroerend goed moet een minimale waarde hebben die door een CENTURY 21-agentschap is geschat op 50.000 euro (vijftigduizend euro)( Hierna genoemd “onroerend goed”).

De ondertekening van de verkoopcompromis moet plaatsvinden tijdens de duur van de wedstrijd zoals gedefinieerd in artikel 3.

Ondernemingen, verenigingen of professionele organisaties van welk type dan ook zijn niet toegestaan om deel te nemen aan de wedstrijd. Ook uitgesloten zijn het personeel en de wettelijke vertegenwoordigers van de Organisator en hun familieleden die onder hetzelfde dak wonen, de onderaannemers van de Organisator en hun werknemers, wettelijke vertegenwoordigers en hun familieleden die onder hetzelfde dak wonen.

Ook de franchisenemers van het netwerk van de Organisator en hun wettelijke vertegenwoordigers, personeelsleden en gezinsleden die onder hetzelfde dak wonen, en de onderaannemers van de franchisenemers van het netwerk van de Organisator en hun werknemers, wettelijke vertegenwoordigers en gezinsleden die onder hetzelfde dak wonen, zijn uitgesloten van deelname.

Deelname aan de wedstrijd staat alleen open voor natuurlijke personen die in België wonen en een geldig postadres hebben. Wordt beschouwd als een geldig postadres, het adres vermeld in het bevolkingsregister of vreemdelingenregister.

 

Artikel 5: Bezit in onverdeeldheid

 

Indien het goed bedoeld in artikel 4 zich in onverdeeldheid bevindt, wordt de deelnemer bedoeld in hetzelfde artikel geacht toestemming te hebben verkregen van (alle) de (mede)eigenaar(s) om deel te nemen aan de wedstrijd in zijn eigen naam, met de verplichting voor hem om met de (mede)eigenaar(s) de eventuele modaliteiten van verdeling van de prijs bedoeld in artikel 7 te regelen. De deelnemer draagt in dit geval alleen alle verantwoordelijkheid in geval van betwisting door een (mede)eigenaar, de verantwoordelijkheid van de Organisator kan niet worden ingeroepen met betrekking tot de aanduiding van de deelnemer en de verdeling van deze prijs.

 

Artikel 6: Modaliteiten voor deelname aan de wedstrijd

 

De wedstrijd vindt plaats op het adres www.winc21.be.

Om deel te nemen aan de wedstrijd:

  • Moet de deelnemer contact opnemen met het CENTURY 21-kantoor van zijn keuze in België om een onroerend goed van de deelnemer te koop aan te bieden. Het onroerend goed moet in België gelegen zijn en worden geschat door een CENTURY 21-kantoor op een minimale waarde van 50.000 (vijftigduizend) euro.

  • Het CENTURY 21-kantoor organiseert de bezichtiging van het pand, de verkoop ervan en de ondertekening van de gebruikelijke contractuele documenten.

  • Zodra de compromis van de verkoop door de koper(s) en de verkoper(s) is ondertekend, kan de deelnemer deelnemen aan de wedstrijd door de vraag op de wedstrijdwebsite en de aanvullende vraag te beantwoorden.

  • De deelnemer moet al zijn contactgegevens verstrekken (naam, voornaam, adres).

  • De deelnemer moet een geldig en volledig operationeel e-mailadres verstrekken.

  • De deelnemer moet de referentie van de verkooptransactie (referentie die begint met 23/VKXXXXXX/XXX), de identiteit van het agentschap dat zijn eigendom heeft aangeboden, het adres van de aangeboden eigendom en de datum van ondertekening van de compromis specificeren.

  • De deelnemer moet de algemene voorwaarden accepteren door het vakje naast de vermelding "Ik accepteer de algemene voorwaarden" aan te vinken.

  • De deelnemer moet op "Ik bevestig mijn deelname" klikken.

  • De deelnemer kan slechts één keer deelnemen aan de wedstrijd per onroerend goed dat te koop wordt aangeboden via een CENTURY 21-kantoor (X verkochte panden, X extra kansen om te winnen).

 

Artikel 7: Beschrijving van de prijs

 

De prijs bestaat uit een cheque ter waarde van 200.000 (tweehonderdduizend) euro.

Slechts één deelnemer wint de unieke prijs.

 

Artikel 8: Aanwijzing van de winnaar en uitreiking van de prijs

 

De winnaar wordt aangewezen volgens de volgende modaliteiten:

De winnaar wordt aangewezen na afloop van de wedstrijd, namelijk in de loop van januari 2024, onder toezicht van Meester Quentin Debray, gerechtsdeurwaarder, wiens kantoor gevestigd is op Val des Seigneurs 15, 1150 SINT-PIETERS-WOLUWE.

De deelnemer die de vraag op de website van de wedstrijd correct beantwoordt en die bij de extra vraag het dichtst in de buurt komt van het antwoord op de volgende vraag: “Hoeveel woningen zal CENTURY 21 verkopen (getekend compromis) tussen 01/04/2023 en 31/12/2023?”, wint de wedstrijd.

In geval van gelijkspel wordt de winnaar gekozen door loting onder degenen met gelijke scores.

De Organisator zal de winnaar per e-mail informeren op het e-mailadres dat is opgegeven in het deelnameformulier, binnen 15 dagen na afloop van de wedstrijd, en hem/haar uitnodigen om een kopie van het vastgoedbemiddelingscontract dat is gesloten met het CENTURY 21 agentschap, en een kopie van de verkoopcompromis, overeenkomstig artikel 6 van deze voorwaarden, te verstrekken. Het is aan de winnaar om het bewijs van betaling van de bemiddelingscommissie aan het agentschap van het netwerk van de Organisator te leveren, of het bewijs van betaling van een bedrag dat gelijk is aan deze commissie in het geval dat de verkoop om welke reden dan ook niet heeft plaatsgevonden bij afsluiting van de wedstrijd. Bij gebrek aan bewijs van deze betaling zal de Organisator het equivalent van deze commissie inhouden op de prijs zoals bedoeld in artikel 7 van deze voorwaarden, en dit bedrag terugbetalen aan het agentschap van zijn netwerk waarmee de winnaar het bemiddelingscontract heeft getekend. Deze inhouding die de winnaar in deze context aanvaardt en de terugbetaling ervan zullen indien van toepassing worden verrekend met eventuele schulden die de winnaar heeft ten opzichte van genoemd agentschap van het netwerk van de Organisator. De winnaar dient de gevraagde informatie binnen 15 kalenderdagen na ontvangst van de e-mail waarin hij/zij op de hoogte wordt gesteld van zijn/haar overwinning, terug te sturen naar het volgende e-mailadres: legal@century21.be.

Elke winnaar die niet binnen 15 dagen na verzending van deze e-mail reageert, wordt geacht hiervan af te zien en de prijs wordt toegekend aan een nieuwe winnaar die is aangewezen volgens de bepalingen voor de selectie van de winnaar van de wedstrijd.

Indien blijkt dat deelname als niet-conform wordt beschouwd na analyse van de gevraagde documenten, wordt de prijs toegekend aan een nieuwe winnaar die wordt aangewezen overeenkomstig de artikelen 6 en 8 van deze algemene voorwaarden.

Een deelname wordt als niet-conform beschouwd indien de ondertekening van de verkoopcompromis van het onroerend goed buiten de periode van de wedstrijd heeft plaatsgevonden, zoals gedefinieerd in artikel 3, of indien de referentie van de transactie van het goed niet overeenkomt met de referentie die werd verstrekt bij de deelname aan de wedstrijd, of in geval van niet-naleving van enige bepaling van deze algemene voorwaarden van de wedstrijd.

De prijs is nominatief en kan niet worden toegekend aan een andere persoon dan de winnaar. De prijs kan niet leiden tot enige vorm van betwisting, noch tot de uitbetaling van de volledige of gedeeltelijke waarde ervan in contanten, noch tot de omruiling of vervanging ervan door een andere prijs, van welke waarde dan ook, om welke reden dan ook, behalve op initiatief van de Organisator.

Er wordt opgemerkt dat de Organisator eigenaar blijft van de prijs die niet om welke reden dan ook kan worden uitgedeeld. De prijs blijft bij de Organisator in geval van weigering van de prijs.

 

Artikel 9: Communicatie

 

De winnaar van de prijs geeft toestemming aan de Organisator om zijn/haar naam en beeld (foto of video) te gebruiken in het kader van elke promotie of communicatie met betrekking tot de wedstrijd in de geschreven pers, audiovisuele media en op internet.

 

 

 

Artikel 10: Persoonlijke gegevens

 

De Organisator verwerkt persoonlijke gegevens in overeenstemming met de bepalingen van Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (Algemene verordening gegevensbescherming).

Als verwerkingsverantwoordelijke verwerkt de Organisator de persoonlijke gegevens van de deelnemer met als doel de deelname aan de wedstrijd te verzekeren en, indien van toepassing, voor marketingdoeleinden waarvoor de deelnemer geldig zijn/haar toestemming heeft gegeven.

De Organisator zorgt ervoor dat de verwerking van persoonlijke gegevens op een passende en relevante manier plaatsvindt en beperkt is tot de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verzameld. De deelnemer heeft het recht om toegang te krijgen tot zijn/haar persoonlijke gegevens, deze te corrigeren, te verwijderen, de verwerking ervan te beperken en zich te verzetten tegen de verwerking ervan binnen de grenzen van de wetgeving. De deelnemer heeft ook het recht op gegevensoverdraagbaarheid, dat wil zeggen het recht om persoonlijke gegevens in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat te ontvangen en deze gegevens zonder belemmering door te geven aan een andere verwerkingsverantwoordelijke dan de Organisator. Deze rechten kunnen worden uitgeoefend door een e-mail te sturen naar of per post naar de aandacht van de Organisator zoals geïdentificeerd in Artikel 1. De deelnemer heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit.

Voor verdere informatie over de verwerking van persoonlijke gegevens door de Organisator kan de deelnemer de privacyverklaring van de Organisator raadplegen op: https://www.century21.be/nl/privacyverklaring.

 

Artikel 11: Wijziging van de algemene voorwaarden en hun geldigheid

 

De Organisator behoudt zich het recht voor om de algemene voorwaarden van de wedstrijd te wijzigen indien nodig en om elke beslissing te nemen die zij nuttig zou achten voor de toepassing en interpretatie van de algemene voorwaarden, mits de deelnemers hiervan op de hoogte worden gebracht.

De wijziging van de algemene voorwaarden zal worden uitgevoerd in de vorm van een addendum, met inachtneming van de hierboven genoemde voorwaarden, en zal worden gepubliceerd op de website www.winc21.be.

Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden nietig of niet afdwingbaar zou worden verklaard, zal deze worden vervangen door een andere, rechtsgeldige bepaling met dezelfde strekking en hetzelfde effect als de oorspronkelijke bepaling, die overeenkomt met de geest van de algemene voorwaarden.

 

 

Artikel 12: Wijziging van de wedstrijd

 

In geval van overmacht in de zin van artikel 5.226 van het Belgische Burgerlijk Wetboek, behoudt de Organisator zich het recht voor om deze wedstrijd te wijzigen, te verlengen, in te korten, op te schorten of te annuleren zonder voorafgaande kennisgeving, zonder dat haar aansprakelijkheid hiervoor wordt ingeroepen. De deelnemers kunnen geen schadevergoeding eisen.

Deze wijzigingen zullen echter vooraf worden gecommuniceerd via de website www.winc21.be.

Voor de doeleinden van deze algemene voorwaarden omvat overmacht met name, maar niet beperkt tot, feiten van stakingen, rellen, oorlog, pandemie, epidemie, grote economische verstoringen, uitzonderlijke weersomstandigheden, wijziging van het wettelijk kader voor de organisatie van wedstrijden, technische storingen, ... .

 

 

Artikel 13: Beperking van aansprakelijkheid

 

De Organisator kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het feit dat de winnaar niet bereikt kan worden, evenals in geval van verlies, diefstal of beschadiging van de prijs tijdens het transport.

Noch de Organisator, noch de franchisenemers van het netwerk van de Organisator kunnen verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele fouten met betrekking tot de naam, het adres en/of de contactgegevens die door de deelnemers aan de wedstrijd worden verstrekt.

De Organisator kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor schade die door een deelnemer wordt veroorzaakt aan zijn (haar) mede-eigenaar(s) genoemd in artikel 5. Deze deelnemer wordt geacht, alleen door deelname aan het spel, voorafgaande toestemming van de mede-eigenaar(s) te hebben verkregen met betrekking tot zijn/haar aanwijzing, deelname en de voorwaarden voor de eventuele verdeling van de prijs zoals bedoeld in artikel 7. Door alleen deelname aan het spel verklaart de deelnemer zich hiervoor verantwoordelijk.

De Organisator herinnert de deelnemers aan de kenmerken en beperkingen van het internet en wijst alle verantwoordelijkheid af voor de gevolgen van de verbinding van de deelnemers met dit netwerk.

Bovendien kan de Organisator in geen enkel geval aansprakelijk gesteld worden voor problemen met de verzending of verlies van post of e-mail.

De Organisator kan niet aansprakelijk gesteld worden in geval van storingen op het internet, met name als gevolg van kwaadwillige handelingen, die de goede werking van de wedstrijd zouden belemmeren.

Meer specifiek kan de Organisator niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade aan de deelnemers, hun computerapparatuur en de opgeslagen gegevens, evenals de gevolgen daarvan voor hun persoonlijke of professionele activiteiten.

De Organisator kan niet aansprakelijk worden gesteld als een of meerdere deelnemers niet kunnen deelnemen aan de wedstrijd als gevolg van technische problemen, zoals internetproblemen, menselijke of elektrische fouten, kwaadwillende daden, hardware- of softwareproblemen, storingen, overmacht of verstoringen die de voortgang van de wedstrijd kunnen beïnvloeden.

In het geval dat de Organisator niet in staat zou zijn de winnaar, geheel of gedeeltelijk, te laten profiteren van zijn prijs, met name in geval van overmacht of een gebeurtenis die onafhankelijk is van zijn wil (met name in geval van namen die op elkaar lijken), of van elke fout bij het trekken of verwerken van de deelname, of als de omstandigheden dat vereisen, kan de Organisator niet aansprakelijk worden gesteld.

Er wordt uitdrukkelijk herinnerd aan het feit dat internet geen beveiligd netwerk is. Daarom kan de Organisator niet aansprakelijk worden gesteld voor de besmetting met mogelijke virussen of de indringing van een derde in het systeem van de terminal van de deelnemers aan de wedstrijd en wijst alle verantwoordelijkheid af met betrekking tot de gevolgen van de verbinding van de deelnemers met het netwerk via de website www.winc21.be.

Het gebruik van robots of andere vergelijkbare methoden die de deelname aan de wedstrijd mechanisch of anderszins verbeteren, is verboden. Het overtreden van deze regel leidt tot eliminatie van de deelnemer gedurende de hele duur van de wedstrijd.

De Organisator kan de wedstrijd geheel of gedeeltelijk annuleren als blijkt dat er fraude is gepleegd in welke vorm dan ook, met name op computergebied in het kader van de deelname aan de wedstrijd of met behulp van een automaat die de deelname en/of de resultaten van de wedstrijd kan wijzigen. In dat geval behoudt de Organisator zich het recht voor om de prijs niet toe te kennen aan de fraudeur(s) en/of om de auteur(s) van deze fraude voor de bevoegde rechter te vervolgen.

 

Artikel 14: Verzoek om informatie met betrekking tot de wedstrijd

 

Elk verzoek om informatie met betrekking tot de wedstrijd kan worden gericht aan het volgende adres: winc21@century21.be

 

Artikel 15: Algemeen

 

Deze actie wordt op geen enkele manier beheerd door of geassocieerd met Meta Platforms (voorheen Facebook).

Geen enkele informatie met betrekking tot deze wedstrijd kan worden gepubliceerd zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van de Organisator.

 

Artikel 16: Geschillen en toepasselijk recht

 

Alleen het Belgische recht is van toepassing op deze algemene voorwaarden.

De Organisator en de deelnemers aan de wedstrijd zullen zich inspannen om elk geschil dat voortvloeit uit de uitvoering van dit reglement op een minnelijke manier op te lossen.

Elk geschil dat zou voortvloeien uit de interpretatie of toepassing van dit reglement valt onder de bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Waals-Brabant.

bottom of page